Нашата адвокатска кантора предлага съдействие във връзка изготвяне на документи за лицензирани експресни преводи и легализация и осигуряване на превод на фирмена, лична документация, кореспонденция, официални документи и др. Ние оказваме правна помощ и съдействие при е необходимост от лицензиран превод – превод от лицензирана фирма, оформяне на документите като официален превод чрез прикачване на оригинала и превода, неделимо, поставяне на печат и подпис на заклет преводач, апостил, както и устни и писмени преводачески услуги и съдействие.
Нуждаете се консултация с адвокат или счетоводител по трудово право в защита на Вашите трудови права и законни интереси? Нашата адвокатска кантора ще Ви консултира по всички въпроси на трудовото право. Ще ви предоставим висококвалифицирана правна помощ и консултации с изготвяне на писмено становище по Вашия специфичен случай. Работим в сътрудничество с професионални счетоводители, които дават своето компетентно мнение по отношение на въпроси от областта на трудовите права и трудово право. Ние предлагаме правно обслужване и консултации в сферата на трудовото право както на юридически, така и на физически лица. Адвокатската ни кантора Ви предлага своето съдействие при възникнал или евентуален проблем от сферата на трудовото право, относно: Изготвяне и проверка на документи, свързани с трудовото законодателство, трудова медицина и ЗБЗУТ; Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, анекси, споразумения, заповеди на работодателя, протоколи и решения - сключване, съдържание, изменение, защита и прекратяване на трудови договори; Представителство пред ИА ИТ ( Инспекция по труда); Защита на работник или служител във връзка с трудов спор и възможностите за предварителна закрила при уволнение; Предявяване на искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени трудови възнаграждения, майчинство и други; Консултации на работодатели и работници във връзка прекратяване…